اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

پیام ریس اداره :

                               

هیئت رهبری ادارۀ عمومی جیودیزی و کارتوگرافی ابراز مسرت دارد که با ایجاد شبکات جیودیزی در سر تا سر افغانستان نقشه های مختلف المقایس و مختلف المرام که در ساختار زیر بناو بازسازی کشور رول بسا ارزنده یی داشته ، مصدر خدمت به وطن و مردم عزیز خویش میگردد.

اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی منحیث ارگان ملی نقشه برداری درکشور وظیفه دارد تا نقشه های مختلف المقیاس ومختلف المرام را تهیه نموده تا نیاز مندی های ارگان های امنیتی کشور و نقشه های توپوگرافی را برای پروژه های زیربنائی انکشافی واقتصادی به خاطر تکمیل نمودن پروگرام های ستراتیژی ملی تهیه نماید پس به خاطرتحقق این مرام وظیفه دارد تا شبکات جیودیزیکی را درسرتاسر کشور توسعه دهد:

1- شبکه افقی: توسعه نقاط کنترولی زمین توسط GPS با کلاس های ( درجه اول ، دوم وسوم ) درسراسرکشور.

2- شبکه ارتفاعی: توسعه سیستم ارتفاعی درسراسرکشورکلاس های (درجه اول ، دوم وسوم ).

3- شبکه گراویمتری:ایجاد شبکه گراویمتری درسراسرکشوربه کلاس های (درجه اول، دوم وسوم).

عکسبرداری های هوائی : جهت تهیه نقشه های توپوگرافی ، تهیه فوتومپ ها ، فوتوپلان ها وفوتو موزائیک ها.

کنترول تخنیکی از نقاط سرحدی و تاسیس نقاط جدید درسرحدات کشور درتفاهم با کشور های همسایه .

. خدمات سروی کدستر: ثبت وراجستر اراضی جهت سروی اراضی دولتی ،شخصی ، زراعتی وغیر زراعتی.

تهیه میتا دیتای دیتا های مکانی Spatial Data درافغانستان و ایجاد زیر بنای اطلاعات دیتا های مکانی درافغانستان Afghanistan Spatial Data Infrastructure (ASDI) : جمع آوری همه معلومات های دیتا های مکانی درافغانستان جهت ایجاد ASDI که میتواند به صفت یک بانک اطلاعاتی عمل نموده از طریق ارائه خدمات به مشتریان این اطلاعات دردسترس ضرورتمندان قرار گیرد

دیدگاه اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

تهیه نقشه های توپوگرافی مختلف المقیاس جدید با استفاده از سیستم GIS و ریموت سن سنگ .استفاده و کار برد وسایل دیجیتالی GPS, Level, Total Station برای تکمیل نمودن شبکات جیودیزی درسرتاسر افغانستان جهت تهیه نقشه های اساسی توپوگرافی وعرضه خدمات جیودیزیکی به مشتریان.

عکسبرداری هوائی تمام اراضی کشوربه منظور تهیه نقشه های توپوگرافی سراسرکشور و عرضه خدمات به مشتریان.

انجام خدمات سروی کدستری به منظورتثبیت اراضی دولتی ، غیر دولتی ، زراعتی و غیر زراعتی با استفاده از تکنالوژی جدید GPS و تهیه نقشه های کدستری به سیستم دیجیتالی .

تکمیل نمودن اطلاعات زیر بنای دیتای مکانی در افغانستان تا بتوان از آن منحیث یک بانک اطلاعاتی کار گرفت و ضرورتمندی های همه نیازمندان را مرفوع ساخت.

اخبار

بیشتر

اعلان کاریابی

 • رئیس دفتر
  اعلان کارمند یابی رئیس دفتر اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با در نظر داشت حکم...
 • کارگر ساحه
  اعلان کارمند یابی مجدد کارگر ساحه اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با در نظر...
 • عضو فنی پلاتنک مدیریت
  اعلان کارمند یابی مجدد عضو فنی پلاتنک مدیریت اداره عمومی جیودیزی و...
 • آمر پلان
  اعلان کارمند یابی مجدد آمر پلان اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی با در نظر داشت...
بیشتر