دکارموندنې اعلان - دجیودیزی او کارتوگرافی لوی اداره

دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د ساحه کارگر
د ساحه کارگر د جیودیزی او کارتوګرافی د ۳۳ شمیره ،نیټه 28/07/1382 حکم په نظر کی نیولو سره د دولت ریاست په رابطه د ریفورم او اصلاحاتو په ملکی ادارو که د کار ښه اجراتو او په احسن ډول او په شفاف اود کار کونکو په واسطه چی د اهلیت او صلاحیت ور...
Jul 30, 2016 -
د پلاتنک تخنيکي غړي
د پلاتنک تخنيکي غړي د جیودیزی او کارتوګرافی د ۳۳ شمیره ،نیټه 28/07/1382 حکم په نظر کی نیولو سره د دولت ریاست په رابطه د ریفورم او اصلاحاتو په ملکی ادارو که د کار ښه اجراتو او په احسن ډول او په شفاف اود کار کونکو په واسطه چی د اهلیت او...
Jul 30, 2016 -
دپلان آمر
دپلان آمر د جیودیزی او کارتوګرافی د ۳۳ شمیره ،نیټه 28/07/1382 حکم په نظر کی نیولو سره د دولت ریاست په رابطه د ریفورم او اصلاحاتو په ملکی ادارو که د کار ښه اجراتو او په احسن ډول او په شفاف اود کار کونکو په واسطه چی د اهلیت او صلاحیت ور...
Dec 30, 2015 -