د پلاتنک تخنيکي غړي - دجیودیزی او کارتوگرافی لوی اداره

د پلاتنک تخنيکي غړي

د پلاتنک تخنيکي غړي


د جیودیزی او کارتوګرافی د ۳۳ شمیره ،نیټه 28/07/1382 حکم په نظر کی نیولو سره د دولت ریاست په رابطه د ریفورم او اصلاحاتو په ملکی ادارو که د کار ښه اجراتو او په احسن ډول او په شفاف اود کار کونکو په واسطه چی د اهلیت او صلاحیت ور کسان وی په لاندی دول د آذاد رقابت ته وراندی کړی دی . هغه کسان چی د 18 کلنی عمر یی پوره کری وی کولی شی چی د درخواستی فورمه تر لاسه کړی .د یادونی وړ ده چی د کارکونکو انتخاب په اساس د شایستګی ،ورتیا بدون هیخ قومی ،نزادی ،مذهبی او سیاسی پر اساس انتخاب کیږی .همدارنګه د استخدام مجدد د اساسات د اتمی ماده په نظر کی نیولو د ملکی کارکونکو د انتخابولو طرزالعمل صراحت لری .(هغه د ملکی خدمات کارکونکی چی د آذاد رقابت په نتیجه که مقرر شوی وی په هغه صورت کی چی د کلنیز ارزیابی معیارونه یی پوره کړی وی د ورټه بستونه وروسته د یو کال او وروسته د دوه کاله د غیر مشابه په بستو کی بیا رقابت کولی شی.هر کله چی د خپل بست نه تیت بست ته ځان کاندید کړی کومه قانونی بندیځ نشته)

 

د و ظیفه ځای:      دجیودیزی او کارتوګرافی اداره –دفوتوگرامتری ریاست – کابل

د معاش اندازه:     د رتب او معاش نوی سیستم

بست :               (5)

تعداد :              یو  بست

د اعلان نیته:      1395/5/9

د ختم نیته:        1395/5/20