د افغانستان بنستیز ځایی دیتا - دجیودیزی او کارتوگرافی لوی اداره