د معلوماتي ټکنالوجۍ آمریت - دجیودیزی او کارتوگرافی لوی اداره

د معلوماتي ټکنالوجۍ آمریت

......