د دولس کال راپورنه - دجیودیزی او کارتوگرافی لوی اداره