دوهم سل ورڅینی کاری پلان او د اجرات ګزارش - دجیودیزی او کارتوگرافی لوی اداره