د1395 کال لمری او دوهم ربع گزارشونه - دجیودیزی او کارتوگرافی لوی اداره