ریاست فوتوگرامتری

تاریخ آغازفوتوگرامتری درافغانستان
ازهمان آوان تأسیس اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی در سال 1337 هجری شمسی تهیه نقشه ها به اصول فوتوگرامتری که خیلی سریع واقتصادی میباشد آغازیافته . درسال های اول تاسیس اداره تعداد کارمندان این بخش جهت فراگرفتن شیوه عکسبرداری هوائی بخارج ازکشوراعزام گردیدند وهمچنان یک اندازه سامان آلات مانند کمره های هوائی ، ماشین های استریوپلاتنگ وسامان آلات لابراتواری خریداری وتهیه گردید که فعالیت تولیدی بصورت دقیق وپیگیر ازسال 5 134 آغاز یافت. عکسبرداری هوائی که درحدود 62%مملکت را تحت پوشش قرارمیدهد با مقیاس های مختلف صورت گرفته است. ریاست نقشه برداری مقیـاس بزرگ توانســـــته درحــــــدود (600000) قطـعه فوتوگراف ، فوتوموزائیک ، فوتوپلان ودیاپازتیف راطبع و بدسترس نیازمندان قرار دهد .

        

 

اهداف وظیفوی بخش های ریاست فوتوگرامتری بادست آورد های پلان کاری سال 1392

       

 آمریت فوتوگرامتری  !                

بخش مدیریت عمومی عکس برداری هوایی:

اجراآت و دست آورد های کاری پلانی:

- تهیه وآماده نمودن دیاپازتیف های فلم های رنگه وسیاه وسفید به منظور استفاده بخش تحلیل وتجزیه ترانگولیشن هوائی جهت تولید فوتوپلانها ونقشه ها .

- اسکن نمودن فلم های رنگه وسیاه وسفید هوائی دیجیتلی توسط اسکنر فوتوگرامتری( DSW700 )وامپورت آن به ورک استیشن های دیجیتلی چنانچه دوصد قطعه فلم های رنگه وسیاه وسفید ازحومه شهر کابل وازسواحل دریای آمودر سال (1392)اسکن و تکمیل گردیده است.  

- تهیه فوتوموزائیک ها وآرتوفوتوهای هوائی جهت استفاده اورگانهای دولتی وغیردولتی راجستر شده

که دررابطه با موضوع به تعداد 80 قطعه فوتوها جهت نامگذاری تفصیلات جغرافیایی ازمناطق ولسوالی های سید خیل ،جبل السراج،سالنگ جهت استفاده مدیریت عمومی آدرسها وسرکهای اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی تقدیم گردیده است .