پیام ریس اداره :

تحلیلی از موقعیت و جریان گذشته، حالت فعلی، توانمندی ها و الویت بندی فعالیت های عمده اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی !

 اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی منحیث اداره مستقل دولتی یگانه ارگان علمی و تخنیکی و مسؤل پیشبرد،ایجاد وانکشاف امورجیودیزیکی، کارتوگرافی، فوتوگرامتری، جمع آوری معلومات و دیتا ها، عکس برداری هوائی وتهیه امیج ها، تهیه، طبع و تکثیرنقشه های مختلف المقیاس و مختلف المرام توپوگرافی، اتلس های ملی واتلس معارف، نقشه های فزیکی، سیاسی تورستیکی، جغرافیائی و تیماتیکی مورد ضرورت وزارت ها، ادارات مستقل دولتی وغیردولتی وسایرمشتریان بوده و خدمات متذکره را عرضه میدارد، عمده ترین فعالیت های این اداره امور مربوط به سروی و نقشه برداری بوده ومیباشد که درگرما ودرسرما درقراء و قصبات، اطراف واکناف کشوردردشت های سوزان ودرمرتفع ترین کوهها سروی ونقشه برداری را انجام میدهند، پیشرفت وعدم پیشرفت وامورات سروی ونقشه برداری مستقیماً به تامین امنیت وصلح واجرای بودجه مورد نیازبستگی دارد .

ازآنجائیکه برنامه های کاری و انجام فعالیت های این اداره ماهئیت ملی و کشوری داشته ، مطابق اهداف و پالیسی های دولت ج..ا.ا ضرورت به طرح و ترتیب پلان های جامع استراتیژیک که برگرفته ازاستراتیژی انکشاف ملی افغانستان میباشد با درنظرداشت شرایط وامکانات موجوده و با استفاده از فرصت های موجوده که قابل تطبیق باشد و حد اعظمی دست آورد ها را داشته ، مطمع نظر میباشد.

همچنان مدرنیزه سازی اداره در تمام عرصه های تولیدی و تخنیکی وجاگزین نمودن تکنالوژی معاصر نقشه برداری به عوض سیستم تولیدی سابقه (انالوگ) مطابق پالیسی های مثبت دولت ج.ا.ا  به منظور رقابت با بازار آزاد و موسسات خصوصی می باشد ، از طریق انتقال آموزش های دیجیتلی با تامین ارتباط با مراجع عالی دولتی و نمایندگی های کشور های دوست طرح تهیه و خریداری یک مقدار سامان آلات مدرن نقشه برداری و تدویر کورس های آموزشی مرتبط به آنرا  پیاده نموده به منظورارتقای ظرفیت های مسلکی و دانش فنی کارمندان به قدمه های مختلف روی دست گرفته شد چنانچه کلیه فعالیت های مرتبط به نقشه برداری و انجام خدمات جیودیزیکی  درجهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده دولتی درمقرره اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی ارایه و بازتاب یافته است.

ازآنجائیکه بعداز تاسیس اداره موقت ، ویرانی های کشورمخصوصاً ادارات دولتی ، در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی و تاسیسات زیربنائی ، نظر جهانیان را به خود معطوف ساخته بود، با استفاده از فرصت های مناسب و امکانات موجوده هیئت رهبری  اداره عمومی طبق پالیسی های مطروحه و تماس های دوامدار توانست توجه مقامات عالی دولت ج.ا.ا و بعضی موسسات خارجی را جلب نموده و یک مقدار مساعدت های علمی و تخنیکی  را جذب نمایند تا این اداره را از لحاظ تهیه سامان آلات مدرن نقشه برداری وانتقال آموزش های مسلکی و فنی مطابق تکنالوژی معاصر نقشه برداری رشد و انکشاف دهد .

فلهذا دیدگاه اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی برگرفته شده از تجارب و اندوخته های علمی و تخصصی به منظور رشد وانکشاف علوم جیوماتیک در کشور بوده که برمبنای آن پیشبرد ، ایجاد و انکشاف خدمات جیودیزیکی و سروی های انجینیری، تهیه و طبع نقشه های مختلف المقیاس توپوگرافی ،عکس برداری هوائی ، جمع آوری معلومات و دیتا ، تهیه فوتوها به مقیاسات مختلف، برنامه ریویزیون و نامگذاری نقشه ها و فوتو ها وبا استفاده از ستلایت امیج ها ، درجهت توسعه و انکشاف پروژه های عام المنفعه زیربنائی افغانستان فراهم میگردد، که در راستای چنین ایده و تفکر تخصصی و مسلکی استراتیژی کاری این اداره در کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت که در اهداف استراتیژیک اداره که عبارت از بسط و توسعه علوم مختلفه جیوماتیک به عنوان علوم پایه و اساس بخاطرتطبیق کلیه پروژه های بزرگ عام المنفعه کشوری که براساس آن تهداب گذاری و اعمار شهری های مدرن ، انکشاف زراعت و آبیاری ، شبکات برق ، استخراج معادن ، بند و انهار ، کارخانه های بزرگ صنعتی ، خط آهن ، احداث پایپ لاین های نفت و گاز ، کانال ها ، سرک سازی و میدان سازی بالاخص نیازسکتور های دفاعی و امنیتی کشور و غیره پروژه های توسعوی و انجنیری طراحی ، سروی و اجرا میگردد ، همچنان مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی در رابطه با چگونگی شکل زمین و تاثیرات تغیرات وارده برچگونگی پروژه هائیکه در نحوه اندازه گیری های جیودیزیکی آن دقت های لازم تخنیکی و فنی را مطالبه می نماید چون ، بند های بزرگ آبی ، کانال ها ، نیروگاه های بزرگ تولید انرژی ، تونل ها ، خطوط آهن و غیره پروژه های که به نحوی ازانحا نیاز به اندازه گیری های جیودیزیکی میباشد طرح و برنامه ریزی گردیده ومیگردد.

تمام اجرای این برنامه ریزی ها و فعالیت ها از طریق دیپارتمنت ها و بخش های مربوطه این اداره مانند : جیودیزی، فوتوگرامتری، کارتوگرافی، میتادیتا وعرضه خدمات به مشتریان که باهم ارتباط مسلکی و فنی دارد در کلیت متمرکز و استوار به دیتا های اطلاعات مکانی میباشند طراحی گردیده که لازمه رسیدن به اهداف فوقاً بیان شده دراستراتیژی اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی تسجیل یافته و قابل تطبیق میباشد .

برنامه های کاری و پلان های استراتیژیک این اداره که برگرفته ازاستراتیژی انکشاف ملی افغانستان میباشد، جهت تطبیق واجراآت طورسالانه طراحی و برنامه ریزی میگردد .

اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی طی سال 1395 علاوه برتطبیق پلان های کاری روتین، گاهی اوقات درجهت اجرا و تطبیق احکام و فرامین مقامات محترم عالی دولت وحدت ملی به ارتباط اجرای خدمات سروی و نقشه برداری توظیف میگردد لذا این اداره در سال 1395 مبنی برهدایت مصوبات شورای محترم وزیران و بنابر استعجالیت برنامه های مربوطه و تطبیق مصوبات مذکوررا ذیلاً الویت بندی نموده است :

1.      مدرنیزاسیون پلرها وعلایم سرحدی سرحدات مشترک بین المللی جمهوری اسلامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در نوارسرحدی غرب کشور.

2.      تعین وتثبیت کوردینات مساجد، تکایا، مکاتب، شفاخانه ها، کلنیک ها، پوهنتون ها براساس هدایت شورای محترم امنیت .

چالش ها:

الف- پیشنهادات ومداخلات بی مورد وغیرموجه اداره محترم مستقل اراضی به ارتباط ادغام این اداره عمومی به اداره مستقل اراضی وقتاً فوقتاً به مقامات محترم عالی دولت ج.ا.ا، ایجاد  مزاحمت نموده و باعث تشویش ودلسردی کارمندان و انجنیران گردیده که به این اداره عمومی قابل قبول نمی باشد .

ب- نبود بودجه کافی در جهت تطبیق برنامه ها ی کاری ، پروژه های انکشافی، اجرای فعالیت های ساحوی و خریداری وسایط نقلیه ساحوی وسامان آلات مدرن نقشه برداری.

ج- نبود امنیت سراسری و ایجاد بد امنی های وقفوی گاهی اوقات مانع تطبیق پلانهای کاری ساحوی در قراء و قصبات کشور گردیده و چالش افزا میباشد.

د- عدم تشخیص وتفکیک بین کارمندان فنی و انجنیران با کارمندان اداری و اجیران خدماتی به ارتباط پرداخت سفریه های یک سان باعث فرار کارمندان و انجنیران آموزش دیده این اداره گردیده سبب سکتگی کار های فنی و مسلکی و عقب مانی خدمات سروی و نقشه برداری میگردد.

پیشنهادات:

1.      بمنظورحفظ کدر ها و انجنیران آموزش دیده و جلوگیری از فرارکدرها درقسمت  تفکیک و تشخیص کارهای ثقیل علمی و تخنیکی و امور سروی های انجنیری و کارهای ثقیل شعبوی فنی ومسلکی و سفریه های انجنیران با کارمندان عادی واجیران خدماتی توجه مقامات محترم عالی دولت ج.ا.ا را خواهانیم .

2.      ازآنجائیکه انجنیران و کارمندان فنی و مسلکی این اداره مطابق تکنالوژی معاصر سروی و نقشه برداری آموزش دیده اند ازتوانائی های خوب مسلکی برخوردار هستند و یک مقدارسامان آلات مدرن و معاصر نقشه برداری نیز تهیه و خریداری گردیده است ، بناً به منظوررشد اقتصاد ملی کشور و تقویه بنیه مالی اداره به تمام وزارت ها و ادارات مستقل دولتی امر و هدایت فرمایند تا تمام نیازمندی های مرتبط به امور سروی و نقشه برداری ونقشه های مورد ضرورت پروژه های بزرگ ملی عام المنفعه خویش را از طریق اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی طی مراحل و اجرا نمایند.

3.       این اداره عمومی یک پایه ماشین آفسیت طباعتی مدرن دیجیتلی ساخت کمپنی هایدل برگ جرمنی را با کمپلکس مکمل آن تهیه وخریداری کرده است و آماده پذیرش هرنوع فرمایش های چاپی و طباعتی بزرگ و کوچک میباشد و با استندرد های معاصر طباعتی و با رنگ و دیزاین های مرغوب چاپ مینمایند، احترامانه پیشنهاد میگردد که تمام وزارت ها و ادارات دولتی مخصوصا وزارت محترم معارف، تحصیلات عالی، کمیسیون محترم انتخابات، کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی را امروهدایت اصدار فرمائید تا تمام مواد قابل چاپ شانرا ازطریق اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی طی مراحل و چاپ نمایند.

بناً باذکرمراتب فوق فشرده ای از پالیسی های کاری والویت بندی برنامه های سال 1395 این اداره برگرفته از استراتیژی اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی میباشد تحریر و بیان گردید .