ریاست جیودیزی

تاریخچه جیودیزی در افغانستان
طوریکه همه میدانیم علمیکه تفصیلات زمین را مطالعه و پیمایش میدارد جیودیزی و علمیکه تفصیلات فضـــا را مطالعه و پیمایش مینماید استرونومی نامیده میشود که هر دو ممد یکدیگر بوده و در انکشاف وتمدن بشــــــــری نقش اساسی وعمده داشته است.
امروز هر انکشاف وتمدن که در زمین بوجود آمده و یا انکشافات عظیمی که در فضا رخ داده ، قافله ســـــــــالار وپیشآهنگ آن جیودیزیستان واسترونومران بوده که با قبول هرنوع خطر وریسک قدم اولی را گذاشته وزمـــینه کار را برای قدمه های بعدی آماده ساخته است.
جیودیزی وامور نقشه برداری جزء لاینفک یکدیگر بوده که میتوان جیودیزی را منحیث ســــــــــــــــــتون فقرات نقشه برداری دانست بناء هردو پدیده را درافغانستان میتوان دردو مرحله زمانی مورد مطالعه وبررسی قرارداد:
1- قبل از تاسیس اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی ( قبل از سال 1337 شمسی).
2- بعد از تاسیس اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی ( بعد از سال 1337 شمسی).
1- قبل از سال 1337 شمسی :-
بطور عموم تا آنزمان در افغانستان نقشه هائیکه غرض تطبیق پروژه های اقتصادی و نظامی موجود میــــگردید نقشه های یک انچ چهار میل و یک انچ یک میل بوده که توسط سروی آف اندیا کشور هندوســـــــــتان در فاصله زمانی سالهای (1294-1259 ) شمسی ترتیب ونشر گردیده بود. یک قسمت این نقشه ها به اســـــــــــاس شبکه جیودیزی به اصول ترانگولیشن ترتیب و متباقی بدون ایجاد نقاط کنترولی ترتیب یافته بود. ساحاتیــــــکه باساس نقاط کنترولی نقشه برداری شده بود عموما در مسیر راه های عمده ، مراکز صنعتی ونظامی همان زمان بوده که تااندازه ئی با تفصیلات تطابق داشته و در متباقی ساحات حکم کروکی را گرفته وحتی ساحات دور افــــــــــــــتاده وصعب العبور بکلی سروی نگردیده و بعدا به اصول انتر پولیشن واکستراپولیشن تکمیل گردیده است.
1-1- سروی ذغال سنگ شمال :-
در سال (1319) شمسی دولت افغانستان یک تیم سرویر هاو جیولوجست های هندی را جهت سروی منــــــــاطق معادن ذغال سنگ شمال افغانستان دعوت داشته که تیم متذکره در جریان ســـــالهای (1321-1319) شمسی
دریک ساحه (TRAIGULATION IN AFGHANISTAN )شبکه ترانگولیـــــــــــــــــــــــــــشن را تحت نام (6500) کیلومتر مربع تاسیس وبه اساس همین شبکه نقشه های( 1:250)هزار مجــــــموعی ساحه متذکره را ، بمقیاس (1:25) هزار قسمت احتمالی موجودیت ذغال سنگ وبمقیاس (1:2) هزار قســــــــــمت های تثبیت شده ذغال سنگ را به اصول پلانتیبل نقشه برداری نمودند. دقت اضـــلاع در آن شبکه در حدود(1:4) هزار و نقاط آن با اشارات آهنی ، کانکریتی وعلایم حک شده در سنگ ها اشاره وانشاء گردیده است.
2-1- نقشه برداری وادی هلمند :-
در سال (1334) شمسی بمقصد تنظیم امور بهره برداری قسمت های سفلی وادی هلمند بوجود آمــد و قراردادی در مورد سروی ، اعمار بند و سیستم آبیاری با کمپنی موری سن کنورسن ایالات متحده امریکا عقد نمــود که به موجب آن کمپنی متذکره عکسبرداری هوائی بمقیــــــــــــــــاس (1:40) هزار و(1:8) هزار ساحات وادی هلمند ، ارغنداب، ترنک وخاشرود را توسط کمپنی فیرچایلد انجام داده و به اساس (17) نقطه اســـترونومی که در ساحه متذکره تاسیس داشته بودند نقشه های (1:20) هزار و(1:8) هزار منطقه راترتیب وامور ساختمانی را ذریعه آن انجــــــــــــــــــــــــــــــــام دادند.

3-1- پروژه نقشه برداری سرتاسری افغانستان :-
درسال (1334) شمسی اداره سروی جیولوجی در چوکات وزارت معادن وصـــــــــــــنایع تاسیس گردیده که بزودی انکشاف نمود ، اداره مذکور برای سروی معادن افغانستان به نقشه های سراسری مملکت ضرورت احـــــــساس نموده که با کمپنی فایرچایلد ایالات متحده امریکا وتخنو اکسپورت شوروی وقت در مورد عقد قرارداد نمود.
تمامی ساحه افغانستان به دو پارچه بزرگ تقسیم گردیده که قسمت شــمال کشور با مساحت (150) هزار کیلومتر مربع با کمپنی تخنو اکسپورت و قسمت جنوبی ومرکزی بمساحت (500) هزار کیلومتر مربع با کمپنی فیرچایلددر سال (1336) شمسی عقد قرارداد گردید.
هردو کمپنی عکسبرداری های هوائی را بمقیاس (1:60) هزار و (1:30) هزار در ســـــــالهای (1336 و1337) میلادی به پایان رسانده و امور پروسس آن در کشور های خود شان انجام گردید.
مشخصات جیودیزیکی هر دو بخش قرار ذیل بوده است :
بخاطر عاجل بودن پروژه ومصارف گزاف اقتصادی نقشه برداری بدون تاسیس شبکات کنتـرولی جیودیزی درجه اول ودوم به اصول کلاسیک ترتیب و به انجام رسانیده است. طوریکه یک ضلع اســـــاس هرات را منحیث مبداء کوردینات هردو جانب پذیرفته و از آنجا امورات بعدی تاسیسات کنترولی شبکه های خویش را تاسیــــس واندازه گیری نموده اند.کوردینات مبداء مذکور توسط تخنواکسپورت به اصول اســــترونومی دقیق تعیین گردیده وارتفاع آن از سطح بحیره بالتیک واز شش بنچمارک های مختلفه سرحد شوروی وقت انتقال یافته است ، ارتفاع متذکره در یک نقطه چمن که از بحر هند ارتفاع داشته وصل گردیده که یک متر تفاوت را نشــان میدهد، بعدا همین نقطه و ضلع اساس ( هرات نارت و هرات سود) به الپسوئید هیفرد ارجـاع وروی پروجکشن (UTM ) نقشه ها ترتیب یافتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه است .
الف – مشخصات جیودیزیکی نقشه برداری سمت شمال افغانستان :-
در ساحه متذکره شبکه کنترولی افقی و شاقولی به اصول تریورس تمدید یافته که طول عمومی شبـــکه تریورس درین ساحه (2400) کیلومتر بوده که با تاسیس (14) ستیشن استرونومی در بین آنها چک وکنــــــــترول گردیده است. دقت اندازه گیری اضلاع درین شبکه در حدود (1:170) هزار بوده که به دقت درجــــــــــــه (3 و 4 ) تقابل مینماید. ارتفاعات در قسمت های بدخشان از پلر های سرحدی توسط بارومتر انتقال یافته و ســـایر نقاط کنترولی مورد ضرورت به اصول ترانگولیشن هوائی تاسیس گردیده نقشه های اســــــــــــــــا سی این قسمت که به اصول ستریوتوپوگرافی بوجود آمده بمقیاس (1:100) هزار بافرق منحنیات (40) متر بوده که بعدا نقــــــــــــــــشه های (1:50) هزار و(1:250) هزار از آن به اصول کمپایلیشن ترتیب گردیده است .
ب- مشخصات جیودیزیکی نقشه برداری قسمت های جنوب ومرکزی افغانستان :-
شبکه کنترولی افقی این ســــــــــــــــــــــــــــــاحه عبارت از شبکه تریلاتریشن بوده که دارای (12) نقطه شوران (نقاط استرونومی) و(50) ضلع متقاطع میباشد که دو نقطه آن با شبکه تخنواکسپورت مشــــــــترک بوده که دقت نهائی شبکه شوران در حدود (1:60) هزار میباشد. شبکه کنترول ارتفاعی آن عبارت از لیول درجه (3) بوده که توسط آله های لیول (3N ) مایکرومتردار وستاف های انوار بصورت یکطرفه رصد گردیده است.
مقدار خطای اعظمی مجاز (k 0.021 +_) ومسافه بین ریپر های اساسی (3) میل وریپر های مـــــعاونه یک میل بوده که که بصورت مجموعی بطول (3300) کیلومتر در (14) خط تمدید یافته است .
نقشه های اساسی این ساحه که مستقیما از عکسبرداری به اصول ستریوتوپوگرافی ترتیب گردیده مقیــــــــــــاس (1:50) هزار با فرق منحنیات (50) متر بوده و نقشه های مقیاس (1:100) هزار و(1:250) هزار برمبــــــــنای (1:50) هزار ترتیب گردیده است .نا گفته نباید گذاشت که امور ساحوی نقشه های فوق الذکر از قبیل رویزیون و نامگذاری توسط (25) گروپ عملیاتی اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی در ظرف (8) سال انجام یافته است.
2- فعالیت های جیودیزیکی ونقشه برداری بعداز تاسیس اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی (سال 1958 میلادی) :-
بعد از تاسیس اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی شبکات ترانگولیشن نیز به دودوره زمانی تعلق دارد:-
- دوره اول بین سالهای (1351 – 1337) :-
درین دوره شبکه ترانگولیشن مطابق به تکنالوژی همان عصر به امتداد شاهراه های کشور بشکل چهار ضلعی وپولیگون ها وبا طول اضلاع (25 – 15) کیلومتر ممتد گردیده که بدون یک قسمت کوچک در ســـــــاحه فاریاب شاهراه حلقوی و بنادر سرحدی افغانستان را پوشانیده و ازین شبکه در امور نقشه برداری اســــــــــــــــــــتفاده نگردیده است.
- دور دوم بعد از سال (1972):-
این شبکه به شکل مثلث های واحد وباطول اضـــــــــلاع (70– 30) کیلومترطرح ویک قـــــــسمت آن که درحدود (30) فیصد افغانستان را میپوشاند عملا ایجاد گردیده که نقشه های (1:25) هزار کابل ، ننگرهار ، لغمـــــــــان ، پروان و کندهار و بعضی نقشه های (1:10) هزار ، (1:5) هزار و(1:2) هزار ساحات متذکره و چـــــــندین شهر بزرگ بر مبنای همین شبکه ترتیب گردیده است . این شبکه دارای مبداء کوردینات در تپه احــــمد خان کابل بوده که با مصارف میلیون ها دالر امریکائی به دقت عالی و ستندرد بین المـــــــــــــــللی تاسیس گردیده است . سیستم کوردینات درین شبکه الپسوئید آسترالیائی و پروجکشن آن (UTM ) میباشد.
الف :- شبکه ارتفاعی افغانستان در امتداد شاهراه ها وسرک های عمده افغانســـــــــــــــــــــتان بطول در حدود چهارهزارکیلومتر ممتد گردیده که شاهراه حلقوی وشاهراه های که به بنادر وشهر های عمده کشور ممتد است ، پوشانیده است.
ب :- شبکه گراویمتری درجه اول افغانستان که متشکل از (13) ستیشن میباشد در میدان های هوائی کـــــشور ایجاد و به تعداد (9) ستیشن آن مطابق نورمها و ستندرد بین المللی ذریعه هلیکوپتر اندازه گــیــری گردیده که مبداء آن در میدان هوائی کابل با ستیشن گراویمتری دیره دون کشور هندوسـتان نیز وصل گردیده است . دقت اندازه گیری ها درین شبکه بصورت وسطی (0.025) ملی گال میباشد.
شبکه درجه دوم گراویمتری بصورت کل استکشاف گردیده وانشاات یک تعداد نقاط آن نـیز انجام یافته است. قابل تذکر است که یک ساحه (35) هزار کیلومترمربع تحت پروگرام تفحصات پطرول در ساحه شـــــــــــمال افغانستان سروی گراویمتری مفصل گردیده است.

ستراتیژی جدید جیودیزی در افغانستان
اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی در شرایط فعلی کدر های مجرب ، انجنیران وکارمندان مســلکی ورزیده در اختیار داشته و یک مقدار سامان وآلات مدرن دیجیتلی نیز تهیه داشته است و در نظر دارد تا امورات جیودیزیکی ذیل را در کوتاه مدت وطویل المدت به اجراء قرار دهد :-
1- تاسیس هشت نقطه کورس ستیشن های دائمی (GPS ) در هشت ولایات افغانستان ایجاد میــــــــگردد و بطور (24) ساعته فعالیت خواهند نمود واز نقاط متذکره بشکل ریفرنس ستیشن استفاده خواهد شد و هر نقطه متذکره به شعاع (200) کیلومتر ســــــــاحه را پوشش داده که در مجمـــــــــــــوع هشت نقطه متذکره تمام کشور را تحت پوشش قرار میدهدواز سیستم کوردینات والپسوئید (1984 WGS ) استفاده صورت میگیرد.
از جمله هشت ستیشن مذکور نقاط ولایات کابل ، هرات ومزار شریف نصب ، انستال وفعالیت دارند و نقاط ولایات فاریاب ، کندهار وبدخشان در حال نصب وانستالیشن میباشندو نقاط ولایاب نیمروز و غزنی ســـــــــروی مقدماتی وتعیین موقعیت صورت گرفته است.


2- ایجاد شبکات جدید درجه (1 ، 2 و3) جیودیزیکی توسط آله (GPS ) وبه سیـــــــــــــــــــستم کوردینات جهانی (1984 WGS ) در سراسر کشور.
3- تکمیل شبکات درجه (1 و 2) ارتفاعی وبعدا انکشاف آن به شبکه درجه سوم وچهارم درسراسر کشـــــــور و اتصال آن با نقاط ارتفاعی کشور های همجوار.
4- تکمیل شبکات جیودیزی فزیکی (گراویمتری ) قبلی و انکشاف آن به قدمه های بعدی .
5- ایجاد شبکات جیودیزی دینامیکی بخاطر جلوگیری از تلفات بزرگ انسانی هنـــــگام وقوع زلزله و لغزش های زمین ، در قدم اول در مناطق زلزله خیز وشکستگی ها وبعدا در سراسر کشور.
شبکه افقی ( جیودیزی افقی ) در افغانستان:
تاسیس نقاط کنترولی درافغانستان بنابر موجودیت تکنالوژی همان عصر به دوشکل ودر دومرحله صورت گرفته است .

مرحله اول از سال 1337 الی 1352:
یعنی از تاسیس اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی آغاز یافته به شکل چهار ضلعی وپولیگون های زنجیره ئی به درجه های 1و2 امتداد یافته که طول وسطی اضلاع درجه اول دروحدود 15 الی 25 کیلو متر ودرجه دوم آن 10 الی 15 کیلو متر بوده وعمومآ بالای شاهراه حلقوی ودیگر شاهراه های کشور تمدید یافته است. کار عملی این شبکه %80 آنجام یافته صرف %20 درساحه فاریاب باقی مانده تالوپ یاحلقه آن بسته گردد .
این شبکه شهرهای (کابل –غزنی – قندهار – هلمند –فراه –هرات – بادغیس –فاریاب – جوزجان – بلخ –سمنگان -بغلان وپروان ) راتحت پوشش قرارداده وبرعلاوه شبکه های فرعی دیگر ازکابل الی تورخم واز قندهار الی سپین بولدک نیز تمدید گردیده است .همه این شبکه انشآ وبه جز از ساحه فاریاب همه ان رصدگردیده که درفواصل مناسب آن اضلاع اساس تاسیس و اندازه گیری شده است اضلاع اسا س با آلات تلورومتر وبعدآ بااله مسافه سنج رنجماستراندازه گیری گردیده ازآن جائیکه از بالا مرغاب الی شبرغان شبکه استکشاف وانشآ گردیده ورصدات آن آنجام نیافته .
بنآ شبکه عمومی موازنه وحساب نگردیده است در شبکه مذکور سیستم هایفرد انتر نشنل وارتسام آن UTM میباشد .

مرحله دوم اندازه گیری نقاط از سال های 1352 به بعد الی سال 1360 :
دراین مدت شبکه جیودیزی افغانستان شکل تری انگلیشن یعنی مثلث های واحد باطول اضلاع 30—70 کیلو متر ایجادشده که اضلاع اساس آن بارنچ ماستر وجیودیمترمودل (8) اندازه گردیده وبالای آنجام های آن رصدات لاپلاس (سمت استر ونومی ) صورت گرفته البته باتاسیس 500 نقطه درجه اول تمامی ساحه افغانستان بدون صحراهای جنوب غرب تحت پوشش قرار گرفته که درهر 100 کیلو متر آن اضلاع اساس ونقاط لاپلاس تاسیس ورصدگردیده است .در شبکه مذکور سیستم کوردینات استرلیالی وسیستم ارتسام UTM می باشد .

دربخش استرونومی وتاسیس مبدا (دیتم ):
دیتم استرونومی درافغانستان همزمان باتاسیس دیتم جیودیزیکی در تپه قلعه احمدخان کابل درجوار همدیگر ایجاد گردیده که متشکل از سه پلر یعنی پلر داپلر . استرونومی وبرچ هفت متره , ریفرنس اسیتشن میباشد . موقعیت جیودیزیکی اسیتشن های داپلر کابل , قندهار وهرات توسط یک کمپنی امریکائی به سیستم جیودیزی کیهانی توسط آلات داپلر به درجه صحت هفت متر تعین گردیده بعدآ درسال 360 1 توسط یک کمپنی انگلیسی به درجه صحت سه متر بالابرده شده است .
کمپنی دوم درهفت میدان هوائی کشور نقاط جدید داپلر رانیز ایجا د نموده است .
استیشن استرونومی کابل (تپه احمدخان ) بعداز رصدات دوامدار استرنومیکی بارصد خانه بو زریعه کشور الجزایر که از رصد خانه های معروف جهان محسوب میگردد اعیار و کلیبر یت گردیده ومنحیث مبدا استرونومی افغانستان شناخته شده است . رفرنس استیشن که یک آنجام ضلع اساس نیز میباشد مجموعه اندازه گیری های جیودیزیکی واسترونومیکی به آن ارجاع گردیده . رصدات سمت حقیقی از ستاره قطب واندازه گیری ضلع اساسی توسط آلات سیستم اشعه لایزر بعداز کالیبر یشن آنها باضلع اساس وضلع اعیار کشور فنلند بالای ان آنجام یافته که بحیث مبدا ویا دیتم جیودیزیکی افغانستان پذیرفته شده است قبل از ایجاد مبدا جیویزیکی افغانستان سیستم کوردینات در افغانستان الیپسوئید ها یفرد وسیستم ارتسام (UTM ) ومبدا آن نقطه (هرات نارت Herat North ) بوده که نقشه های 1:50000و 1:100000و بلاتر از ان به همین سیستم کوردینات تهیه گردیده امابعداز دیتم جیودیزیکی درتپه احمد خان کابل وتحقیقات عمیق که در زمینه ازطرف متخصصین درپوهنتون پراگ صورت گرفت الپسوئید استرلیائی که دارای پارامتر های ذیل میباشد A=6378160M F=1/298.25
برای افغانستا ن پذیرفته شده است .
که الیپسوئید فوق به اندازه 49 متر بصورت وسطی بالا تر از سطح جیوئید واقع شده و سیستم ارتسام آن UTM یعنی یونیورسال ترانسورس مرکاتور برای کوردینات قا ئم بحیث مبدآ پذ یرفته شده که نقشه های : :25000 1 و 0000 1:1 و پاینتر از آن به همین سیستم تهیه گردیده است .

شبکه ارتفاعی در افغانستان:
انتقال تفاضل ارتفاع از نقاط نمبر (1) ونمبر (1/21) پلرهای سرحدی مربوط اتحاد شوروی سابق درداخل افغانستان گسترش یافته ونقاط سرحدی متذکره از بحیره بالتیک ارتفاع داده شده که درکتالوگ نیولیمان افغانستان از آن تذکر بعمل آمده پلر نمبر (1) واقع بندر حیرتان وپلر نمبر (1/21) درمرز تورغندی , هرات موقعیت دارد . خطوط نیولمان درافغانستان درسال 1339 از طرف ریاست کارتوگرافی وقت آغاز گردیده که خطوط نیولمان درجه اول حلقوی افغانستان از کابل –غزنی –قلات – قندهار – دلارام –شیندند –هرات – میمنه -شبرغان –مزارشریف –ایبک –پلخمری –سالنگ –جبل السراج – چاریکار – کابل مرور نموده . و
خطوط جناحی که در جاهای مختلف ازخط حلقوی جداشده عبارت اند از :
1 - خط نیولمان کابل –جلال آباد –تورخم
2 -خط نیولمان –جلال اباد –اسعدآباد
3 – خط نیولمان پلخمری –کندوز –شیرخان بندر
4 - خط نیولمان کندوز –تالقان – بدخشان –
5 - خط نیولمان کابل –لوگر –گردیز – شرن-غزنی
6 - خط نیولمان مقر –ناوه -کتواز –شرن
7 - خط نیولمان قندهار - سپین بولدک
8 - خط نیولمان –دلارم –زرنج – چهاربرجک
9 - خط نیولمان هرات –اسلام قلعه –
10 - خط نیولمان دلارم – فراه
11 - خط نیولمان قندهار –تیرین کوت
12 - خط نیولمان –هرات - تورغندی
13 - خط نیولمان لوگر –جاجی - سید کرم – گرد یز
14 - خط نیولمان -تالقان - امام صاحب –شیرخان بندر
15 - خط نیولمان خلم – ابدان میر علم -- کندوز
16 - خط نیولمان غزنی –ناور- جاغوری –جنده
-17 خط نیولمان کندوز -چاردره –قلعه ذال
درافغانستان لیول درجه اول سابقه که از سال 1339 آغاز گردیده جمعآ 2084.6 کیلومتر .
لیول درجه اول جدید که ازسال 1353 آغاز گردیده جمعآ 1148.4 کیلومتر .
لیول درجه دوم جدید 1210.7 کیلومتر میباشد مجموع طول لیول موازنه شده 4443.7 کیلومتر وطول خطوط آزاد بدون موازنه حدود 900 کیلومتر .
قابل یاد آوریست که تمامآ نقاط لیول دارائی ارقام موازانه شده بوده که دربخش ریاست جیودیزی موجود میباشد .

در بخش امور گراویمتری یا جیودیزی فزیکی:
امور گراویمتری درافغانستان برای باراول درسال 1342 در قسمت شمال کشور دریک ساحه تقریبآ 30,000 کیلو متر مربع دربالای نقشه 1:200,000توسط متخصصین اتحادشوروی وقت مربوط قرار داد سروی جیولوجی وزارت معادن وصنایع انجام یافته که این کار به منظور کشف معادن طبقات زیر زمین بوده .
از طرف کمسیون بین المللی گراویمتری که مرکز ان در فرانسه بود چهار نقط گراویمتر ی در سال 1354 درشهر کابل تاسیس گردیده ودرهمین سال یک شعبه بنام مدیریت گراویمتری در چوکات مدیریت عمومی جیودیزی تاسیس , منظور از این مدیریت امورگراویمتری برای استفاده درامور جیودیز ی وتثبیت ذخایر معادن مناطق مختلف داخل کشور بوده است امورات انجام یافته گراو یمتری عبارت انداز

درسال 1352 جهت کنترول وچک نمودن قوه حقیقی جاذبه زمین بین کابل ودهلی (دیره دون هند ) درسه بار رفت وآمد رصدات گراویمتری به همکاری متخصص ملل متحد آقای شوران اجرا گردیده است .

انشآ 17 نقطه درجه اول گراویمتری که اکثرآ درمیدان های هوائی ولایات صورت گرفته است که ازجمله بالای14 نقطه آن رصدات گراویمتر ی آنجام گردیده که ارقام آن درج جداول در ریاست جیودیزی می باشد .

تاسیس یک پولیگون ملی بنام پولیگون اعیار گراویمتری شامل 7 نقطه واقع سالنگ شما لی که همه نقاط آن اندازه گیری گراویمتری گردیده .

تاسیس 4 نقطه ضلع اعیار کوه آسمائی بنام ضلع اعیار دایره جیودیزی ورصدات بالای آنها صورت گرفته است

رصدات گراویمتری بالای 6 نقطه لوپ قرغه ونقطه اساسی بنچمارک اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی صورت گرفته است .

انشآ 92 نقطه درجه دوم گراویمتری درولایات وولسوالی های کشور .

تثبیت قوه کشش یاقوه جاذبه زمین به کمک موسسه NGA ایالات متحده امریکا درداخل اطاق لابراتوار اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی درسال 1388.