ریاست کارتوگرافی

ریاست کارتوگرفی یکی از بخش های تولیدی کلیدی درچوکات اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی بوده که وظایف عمده این ریاست عبارت است از : 1- تــــــهیه ،تـــرتیب وتولید نــــقشه های مخـتلف المقیـــاس 50000/1 ، 100000/1 ، 250000/1 500000/1 ، 1/1000000 . 2- تهیه و چاپ اتلس ها ، نقشه های تیماتیکی مختلف النوع . 3- تثبیت موقعیت سرحدات واحد های اداری ولایات، ولسوالی ها و مراکز آنها ، هم سان سازی نام های جغرافیائی و تهیه د یتابیس نام های جغرافیائی میباشد. کاردراین بخش از بدو تاسیس با داشتن انجنیران و کارمندان مجرب و مسلکی و سامان آلات کارتوگرافی آن زمان به شکل بسیار درست ، دقیق و برابر با معیار های علم نقشه برداری صورت گرفته است. که تولیدات آن در اداره موجود و محسوس بوده و نقشه های مورد ضرورت اداره و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی را مرفوع نموده است. بعد از سال 1381 که مرحله نوین در افغانستان آغازشد و باعث ایجاد بازسازی و نوسازی در همه عرصه ها گردید ، اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی هم شاهد تحولات و تغیرات چشمگیری در همه عرصه های باز سازی و نوسازی بوده که شامل بلند برد ن سطح دانش مسلکی کارمندان با استفاده از کورس ها و تریننگ ها در داخل و خارج کشور ، تهیه سامان آلات جدید دیجیتلی علم نقشه برداری همراه با سافت ویر های مرتبط در همه بخش ها قابل احساس است بخش های عمده ریاست توپوگرافی و نقشه برداری : مدیریت عمومی جریده جغرافیائی ! در بخش مدیریت عمومی جریده جغرافیائی شیپ فائیل سرحدات افغانستان که یک سند ملی واساسی تقسیمات واحــد هــای اداری کــشور میبــاشد بعــد از دو دهه جنـــگ تهیه وترتیب گردیده است . اســاس این شیپ فائــیل را معــلومات کــه از 34ولایــت کشــورجمــع آوری گـــــردیــده اســت تشــکیل مــیدهـــد.افغانســـتان دارای399 واحداداری (34 مرکزولایت ،364 ولسوالی ویک شهرک ) میباشد . باید یاد آور شد که شیپ فائیل متذکره تکمیل گردیده واز طریق ریاست محترم میتادیتا وعرضه خدمات به مشتریان بدسترس استفاده کننده گان به شکل هارد کاپی وسافت کاپی قرار میگیرد . بخش دیگراین مدیریت را دیتابیس نام های قریه جات تشکیل میدهد که به اساس معلومات جمع آوری شده با تفکیک ولایات وولسوالی ها تهیه وترتیب گردیده است . بنابرضرورت مبرم به یکسان سازی اسمای جغرافیائی در این اواخربوردیکسان سازی اسمای جغرافیائی بعداز حکم مقام محترم ریاست جمهوری در اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی ایجادگردیده که کارهای تخنیکی آن زیادتردراین مدیریت اجرا میگردد. آمریت دیپارتمنت اتلس ونقشه های تیماتیکی مقیاس کوچک (ریموت سن سنگ GIS ) آمریت عمومی دیپارتمنت اتلس نقشه های تیماتیکی ریموت سن سنگ و GIS ریاست نقشه برداری وتوپوگرافی مطابق به پلان های مطروحه این اداره مبنی بر استراتیژی ملی دولت موفق به تهیه نقشه های تیما تیکی واختصا صی ( زون های حیاتی، علفچرها ، حبوبات ، سبزیجات ، جنگلا ت ، زمین های آبی وللمی ، صادرات ، واردات ، توریزم ، باغات وتاکستانها نباتات صنعتی ، نباتات طبیعی ، نباتات طبی ، حیوانات وحشی علف خوار ، حیوانات وحشی گوشت خوار ، حیوانات اهلی) به سیستم دیجیتلی با استفاده از مواد جمع آوری شده از وزارت های ذیربط به زبانهای دری وانگلیسی برای اتلس ملی افغانستان تهیه نموده است که برای استفاده کننده گان وعلاقه مندان منبع خوب معلومات بوده میتواند وبرای استفاده کننده گان عندالمراجعه از طریق این اداره به شکل هارد کا پی قرارمیگیرد. مدیریت عمومی نقشه برداری و توپوگرافی : این مدیریت که بخش عمده کار آن را تهیه ، دیزاین ، لی اوت و طبع نقشه های مختلف المقیاس توپوگرافی تشکیل میدهد. کار در این مدیریت به سیستم انلوگ و دیحیتال به پیش برده میشود. الف – در بخش انالوگ کار تولید نقشه به سیستم سکرایب جریان دارد و از روی اوریجینال های ترتیب شده از بخش فوتوگرامتری که به این بخش ارسال میگردد بعد از پروسس مراحل مختلف فنی و تخنیکی برای طبع آماده و به مدیریت آفسیت جهت طبع ارسال میگردد. ب- کار به سیستم دیجیتالی ، قسمیکه دربالا تذکر یافت با آمدن مرحله نوین در این مدیریت هم از تکنالوجی جدید برای ایجاد نقشه ها به سیستم جدید استفاده گردیده و کوشش جریان دارد که سیستم دیجیتلی جا گزین سیستم انالوگ گردد برای تحقق گفته بالا وبا کوشش ریاست توپوگرافی و نقشه برداری به اندازه کافی کمپیوترها با سیستم گرافیک بلند تهیه گردیده است که همه آنها دارای سافت ویر های نقشه برداری َArc GIS 9.2 بوده و کارکنان این مدیریت مصروف کار برای تهیه نقشه ها به سیستم دیحیتلی میباشند. قابل تذکر است که کارمندا ن تریننگ های را دراین زمینه در داخل و خارج اداره دیده اند و توجه بیشتر دراین بخش جریان دارد تا باعث بلند بردن سطح دانش مسلکی کارمندان در بخش تولید نقشه های دیجیتلی صورت گیرد .کارمندان این بخش موفق به تهیه نقشه 25000/1 ولایت کابل به سیستم دیجیتلی با استفاده از نقشه های موجود در آرشیف این اداره شده است.که شامل صنف های متعدد توپوگرافی بوده و برای استفاده کننده گان و علاقه مندان منبع خوب مطالعه اراضی کابل بوده و در مجموع به تعداد 15 قطعه شیت بمقیاس 25000/1 ساحه شهر کابل و همجوار شهر کابل را تحت پوشش قرار میگیرد دیجیتایز گردیده و در اختیار استفاده عندالمراجعه از طریق این اداره به شکل هارد کاپی وسافت کاپی قرار میدهد. درسال جدید مطابق پلان مطروحه نقشه های شهر جلال آباد را به مقیاس 25000/1 بشکل دیجیتلی تهیه مینماید. که الئ ختم سال جاری به دسترس استفاده کننده گان قرار میدهد. مدیریت عمومی نقشه های تصویری (G.P.F ) مدیریت عمومی نقشه های تصویری ریاست نقشه برداری وتوپوگرافی مطابق پلان های مطروحه این اداره مبنی بر استراتیزی ملی دولت موفق به تهیه نقشه های تصویری شهری وولایتی گریده است . دراین مدیریت عمومی دو نوع نقشه تهیه میگردد . 1 – نقشه های تصویری شهری Image city Map ICM نقشه های تصویری شهری دربرگیرنده مراکز ولایات افغانستان می باشد که دارای Guide To Numbered features ، Land mark ، ساحات نظامی ، ادارات دولتی ، بانک ها ، مساجد ، مکاتب ، شفاخانه ها ، کلینک ها، و غیره بوده که درروی نقشه ها مشخص میگردد. 2 – نقشه های تصویری افغانستان : Afghanstan Image map ( AIM ) نقشه های تصویری افغانستان دربرگیرنده مراکز ولسوالی ها افغانستان بوده که در آن صرف خطوط کانتور ونام قریجات درآن درج می باشد . نقشه های تصویری شهری دارای مقیاس های 5000 :1، 7500 : 1، 10000 : 1 ، و 12500 : 1 میباشد که به زبان های انگلیسی و دری تهیه وترتیب میگردد کاربرد نقشه های تصویری شهری ونقشه های تصویری افغانستان در عرصه های نظامی ، وزارت دفاع ، وزارت داخله ، امنیت ملی ، شاروالی ، وغیره استفاده می شود این مدیریت در نظردارد که نقشه های تصویری ولایتی راهم تهیه وترتیب نماید . نقشه های تصویری ولایتی قریه جات افغانستان. ): APVIMنقشه های تصویری قریه جات افغانستان ( براثرسعی وتلاش فراوان موفق به تولید نقشه های( GPF ریاست کارتوگرافی وآمریت نقشه های تصویری ( گردیده است.(APVIMتصویری ولایتی قریه جات افغانستان ( طرزتهیه وترتیب نقشه های تصویری ولایتی قریه جات افغانستان. نقشه های تصویری ولایتی قریه جــات افغانــستان بااســتفاده ازفوتوهای اقمــــار مصنوعی وپدیده های عوارض اراضی چون سر