زیربنای دیتای مکانی افغانستان

زیربنای معلوماتی مکانی در شروع ابتکار نیاز به معرفی ، حمایت و پیشبرد آن سه کمیته را مطالبه نموده است که این کمیته ها از نماینده گان چندین موسسه تشکیل گردیده و به منظور پذیرش پروسه ASDI منحیث یک ابتکار حایز اولویت و برای اخذ اقدامات لازم جهت راه اندازی و تعین استقامت کاری طی سال اول انکشاف آن یک کمیته کاری دولت افغانستان تشکیل گردیده بود . رئیس جمهور در فرمان خویش تنها راجع به تاسیس این کمیته هیئت را منحیث اعضای

کمیته کاری تحت نظر اداره جیودیزی وکارتوگرافی را  انتخاب نموده است .

 1. AGCHO ، CSO  ، وزارت زراعت ، عدلیه ، اکادمی علوم ، پوهنتون کابل وموسسات USGS  ،  UNFPA

AKBAR ،  NGA نقش اساسی این کمیته عبارت از ترویج ASDI  ، و پذیرش آن بحیث یک ابتکار رسمی توسط بلندترین سطوح دولت میباشد .

که این هدف به شکل رسمی ASDI آن به پیشنهاد اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی به اساس نمبر (1337) مورخ 30/5/2007 میلادی رئیس جمهور به دست آورده شد .

فعالیت های ویژه که توسط کمیته کاری انجام یافته عبارت اند از:

 1. ترویج و نظارت پروسه پذیرش فرمان رئیس جمهور که در آن ASDI  منظور گردیده است .
 2. حمایت انکشاف و ترویج فعالیت های دفتر هم آهنگی برنامه ASDI  , PCO  .
 3. ترویج انتشار آگاهی عامه راجع به ابتکار ASDI  در دیگر ادارات دولتی حکومت افغانستان .

هدف : همآهنگی سرمایه گذاری ها و فعالیت های جیوسپیشل به منــــظور از بین بردن تکرار فعالیت ها و معلومات ، جلوگیری از مصارف اضافی و کاهش موارد ذکر شده ازطرف مــنابع بالای ماموریت های تمویل شده استفاده از ثمره سرمایه گذاری جیوسپیشل ، تســریع پروسه حکومــت داری الکــترونیکی جهت مرفوع ساخــتن ضروریات و برآورده ساختن توقعات اتباع ، ماموریت های برنامه وی اداره ، بهتر سازی پیشرفت ، موثریت و سودمندی اداره عامه لازمی میباشد . بسیاری از ادارات به معلومات شبیه نیاز دارند . اما در افغانستان مانند اکثریت ممالک برای هم آهنگی و شریک سازی این معلومات هیج ساختار موجود نبوده و معلومات اصلاً درداخل وزارت خانه ها وادارات سکتوری قید

میباشد . ابتکار زیر بنای معلومات مکانی افغانستان (ASDI ) به منظور تهیه نمودن یک چارچوپ استندرد ها پالیسی ها پروسیجر ها ، دیتا و تکنالوژی جهت حمایت از همآهنگی و انتشار موثر معلومات قاطع GEO SPECIALطرح گردیده است . بدین وسیله ابتکار زیر بنای معلومات مکانی افغانستان (ASDI ) را به منظور تطبیق وظیفه همآهنگی در داخل اداره جهت رهنمائی انکشاف تکنالوژی و پالیسی ها ، استندرد ها و قوای بشری که برای حصول پروسس ، ذخیره توزیع و بهبود بکار میرود دیتای GEO SPECIAL ضروری بوده تاسیس شد.

GEO SPECIL  عبارت از معلومات است موقعیت جغرافیائی ، خصوصیات اشکال طبیعی ، ترکیبی و سرحدات روی زمین راتعیین می نماید این معلومات میتواند از جمله دیگر موارد تکنالوژی های ، ریموت سن سنگ ، نقشه کشی اقتباس گردد و هم چنان معلومات احصائیوی که وابسته به جغرافیا است نیز شامل این تعریف میگردد.

تکنالوژی سیستم معلومات جغرافیائی (GIS  ) به طور عام برای تالیف ، دسترسی دوباره حفظ کردن، تحلیل و به نمایش قراردادن مسایل جغرافیائی ومعلومات مربوط به جغرافیه یک سیستم کمپیوتری میباشد . هدف GIS  معاصر بیشتر ازتهیه کردن نقشه کمپیوتری است زیرا معلومات زیر بنائی را تهیه میتواند تمام ارقام و دیتا را با معلومات جغرافیائی یکجا میسازد . و بطور چندین جانبه مسایل تصمیم گیری را دریک سطح قرار میدهد .

ابتکار زیربنای معلومات مکانی میتواند که همآهنگی را با اساسات معلومات جغرافیائی آن درسراسر دوایر دولتی وموسسات مربوطه تقویت نماید .

مفکوره زیر بنای معلومات مکانی در افغانستان بتاریخ 2/7/2006 با برگزارنمودن اولین ورکشاپ ایجاد شد که دراین ورکشاپ سه روزه اضافه تر از 170 نفر از 35 موسسه مختلف دولتی و غیر دولتی سهیم بودند .این ورکشاپ توسط اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی و اداره مرکزی احصائیه به راه انداخته شده بود که توسط دفتر معاون ریاست جمهور نظارت میگردید . کمک مالی و تخنیکی آن از طریق اداره سروی جیولوجی ایالات متحده امریکا (USGS )

صورت گرفته . به تعقیب اختتام ورکشاپ پروسه زیربنای معلومات مکانی بالاثر حکم نمبر 1337 مورخ 9/3/1386 ریاست جمهوری در اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی اساس گذاشته شد . اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی با همکاری دفتر AIMS و شخص مسول USGS برنامه معرفی ASDI را با تمام وزارت خانه ها و ادارات مستقل دولتی بطور موفقانه به پایان رسانید . وموسسات داخلی وخارجی از این ابتکار حمایت خویشرا اعلام نمودند . بعداً اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی فعالیت های خویشرا در راستای ارزیابی و شناسائی موسسات صاحب صلاحیت معلومات زیربنای مکانی افغانستان آغاز نموده تا آنعده نماینده گی ها ، موسسات ، انستیتوت ها و کمپنی ها را مشخص سازد . که تولید کنند گان اصلی احصائیه های عمومی و ضروری بوده ومعلومات مکانی را در اختیار دارند ومعلومات از ایشان جمع آوری گردد . پلان استراتیژیکی انکشاف طرح گردید تا در ظرف چندین سال بعد زیر بنای معلومات مکانی افغانستان انکشاف نماید .

مرام:-

تصمیم خوب نیاز به معلومات خوب دارد اما قسمی که قبلاً گفتیم در افغانستان ساختار اندکی وجود دارد ، تا دیتا را بطور موثر همآهنگ سازند و یک دیگر را سهیم نمایند . سیستم معلومات جغرافیائی (GIS ) تکنالوژی عام است که توسط سیستم کمپیوتری توزیع میگدد. در تدوین دسترسی ، دوباره حفظ کردن تحلیل ، به نمایش گذاشتن دیتای جغرافیائی و موضوعات مربوطه بکار میرود.

بررسی معاصر برتولید و تهیه نقشه های کمپیوتری استوار است . زیرا معلومات زیربنائی را تهیه نموده تمام ارقام و دیتا را با معلومات جغرافیائی یکبار ترتیب مینماید و هم بطور چندین سکتوری موضوعات تصمیم گیری را به اساس معلومات جغرافیائی درتمام دوایر دولتی کشور وموسسات سهم گیران تقویت میکند .

زیر بنای معلومات مکانی افغانستان بطور دقیق و بصورت مشوق ملی در هنگام استفاده بهتر انکشاف ، سهمگیری اساسی معلومات جغرافیائی ، معلومات احصائیوی در سراسر نماینده گی ها حکومت ،موسسات کلیدی و مسؤلین صاحب صلاحیت ( نهاد ها ) به اندازه وسیع و لازم همکاری مینماید این پروگرام ابتکاری تمایل دارد . که اهداف کلیدی مختلف را به ترتیب ذیل انجام دهند .

 1. تشخیص تمام موسسات همکار که در انکشاف و استعمال احصائیه های عمومی معلومات جغرافیائی نیاز دارند تا جمعیت با صلاحیت را اعمار کند .
 2. توسعه عمومی که به معلومات عمومی انگیزه ها ، مساعدت ها موانع در تمام سطوح مسؤلین جمعیت ضرورت داشته باشد .
 3. اعمار آگاهی و قدر دانی از معیار های بین المللی و بهترین مناسبت در سطوح تخنیکی و مسؤلین و متصدیان جمعیت .
 4. تشویق موسسات در کارهای جمعی نیل به ضرورت های عام .
 5. انکشاف استراتیژی بطریقه که ابتکارات ASDI   به پیش حرکت دهد .
 6. موازی به ضرورت پاسخ دهی عاجل اعمار ظرفیت معلومات و تنظیم معلومات .
 7. جا بجا نمودن میکانیزم برای ظرفیت تنظیم معلومات اساسی در تمامی نماینده گی های دولتی و سایر مسؤلیت های موسسات مربوطه .

به وجود آوردن تلاش اداره بمنظور اجراأت و مسؤلیت پذیری برای استفاده وتوزیع معلومات عام و ضروری در سراسر کشورافغانستان .