ریاست پالیسی و پلان

مختصر معرفی شاخص های اساسی برنامه کاری ریاست پالیسی و پلانگذاری
بی مورد نخواهد بود مقدماً در مورد پلان ، پالیسی و پلانگذاری توضیحات کوتاهی ارائیه گردد ، در مورد پالیسی ، پلان و پلانگذاری دانشمندان و صاحب نظران تعریف های گوناگون ارائیه داشته اند که در کل از لحاظ محتوا یک مفهوم را ارائیه مینمایند .

پالیسی عبارتست از بازتاب وانعکاس اهداف ومرام دیدگاه های مختلف .همچنان پالیسی ، دیدگاه ها را تشریح میکند و به آن قوانین و مقرره ها وضع و تدوین نموده و بعداً نهاد های عملی کننده تشکیل واجرا مینما یند .
پلان : انعکاس تصور ذهنی و منطقی یک انسان در روی کاغذ عبارت از پلان میباشد .
پلان عبارت از مجموع تدابیر است که طی زمان معین ، مکان معین و افراد مشخص و امکانات مشخص مورد اجرا قرار میگیرد .
پلان عبارت است ازطرح تیوریکی و دید قبلی در جهت رسیدن به اهداف معین به شکل منظم و سیستماتیک در مقاطع مختلف زمانی ، یعنی ، کوتاه مدت ، میان مدت و طویل المدت .
هکذا پلانگذاری عبارت از تعین اهداف و فعالیت های کاری یک سازمان ، یک اداره و یا یک پروژه ، در جهت ارزیابی ، انتخاب و تقسیم اوقات فعالیت ها و ترتیب و تنظیم چگونگی شرح مصارف فعالیت ها میباشد .

بناًء از توضیحات فوق برمی آید ، که بدون موجودیت پلان منظم استراتیژیک هیچ یک از برنامه های عام المنفعه کشوری و پروژه های انکشافی توسعوی و انجینیری ، طرح و تطبیق شده نمی تواند .
از انجائیکه شاخص های اساسی فعالیت کاری و پلان های استراتیژیک این اداره ماهئیت ملی و کشوری داشته ، نیازبه طرح پلان های جامع با استفاده از فرصت های دست داشته و امکانات موجوده میباشد که ، حداعظمی دست آورد ها را در قبال داشته باشد .
و از جانب دیگر پلان مدرنیزه شدن اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی در تمام عرصه های علمی ، تخنیکی ، فرهنگی و تولیدی مطرح است ، لازم دیده میشود که به شکل تدریجی و بمنظور رفع نیازمندی های استراتیژیک اداره ، تجهیزات و سامان آلات جدید و معاصر نقشه برداری بیشتر از پیش تهیه و اکمال گردد و همزمان به آن زمینه های لازم آموزش های مرتبط به وسایل مدرن و جدید نقشه برداری تسریع بخشیده شود .
همچنان مبتنی برپلان های استراتیژیک اداره در نظر است با فعال نگهداشتن سیستم تولیدی سابقه ( انالوگ ) نیازمندی های فوری و عاجل ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر مشتریان را مرفوع ساخته و به شکل تدریجی به سوی دیجیتلی ساختن تولیدات اداره ، مرحله گذار را طی نماید ، میتوان گفت ، خوشبختانه از طریق تدویر و تطبیق برنامه های آموزشی مرتبط به تکنالوژی معاصر نقشه برداری و دانش مسلکی کارمندان یک مقدار ظرفیت ها ارتقاء نموده است که برای اداره نوید بخش میباشد .
لذا ریاست پالیسی و پلانگذاری با در نظر داشت تشکیل موجوده ( مدیریت عمومی پلان و ارزیابی ، مدیریت عمومی آموزش های داخل خدمت بست های 3 ، مدیریت ارتباط خارجه بست 4 و بخش اجرائیه بست 4 به کمیت 8 تن کارمندان براساس لایحه وظایف دست داشته و استقامت برنامه های کاری خویش تحت رهنمائی و هدایات مستقیم مقام محترم رهبری اداره مکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد که بخشی از آن به شکل فشرده توضیح و بیان میگردد :

براساس پالیسی و اهداف قبول شده اداره عمومی و مبتنی براولویت بندی نیازمندی ها و درهمآهنگی ریاست های محترم ذیربط برای هر بخش اداره ، پلان های کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه را توحید ، ترتیب و تکثیر نموده و به بخش های مربوطه ارسال مینماید .
اجراات انجام شده تمام بخش های اداره را در مطابقت با پلان کار ولایحه وظایف ارزیابی نموده ، تطبیق و پیشرفت فیصدی کار ها را قیمت گذاری نموده وطی گزارش ربعوار به هئیت محترم رهبری اداری تقدیم مینماید .
جداول تشکیلاتی سالانه تمام بخش های اداره عمومی را به تفکیک مرکزو نماینده گی های ولایتی، تهیه ترتیب و جهت منظوری بمقامات محترم عالیه دولت ج .ا.ا ، ارسال و بعداز حصول منظوری به تمام بخش های اداره عمومی جیودیز ی وکارتوگرافی تکثیر مینماید .
گراف تشکیل سالیانه تمام بخش های اداره عمومی را به تفکیک مرکز و نماینده گی های ولایتی ترتیب و تهیه نموده و به دسترس مراجع ذیربط قرار میدهد .
طرح وترتیب امور مربوط به بودجه انکشافی و پروژه های انکشافی سالیانه اداره ، بررسی و کنترول از چگونگی تطبیق بودجه انکشافی و فیصدی پیشرفت فزیکی کار پروژه ها نیز جز وظایف و اجراآت این ریاست میباشد .
تهیه و ترتیب پروپوزل های پروژه های جدید انکشافی مربوطه وظیفه این ریاست میباشد .
امور مربوط به تدویر کورس های آموزشی ( منجمنت ، کمپیوتر ، انگلیسی ، مسلکی ، فنی ) و کورسهای مرتبط به تکنالوژی جدید نقشه برداری ، بررسی و مراقبت از چگونگی تطبیق آن از وظایف ریاست پالیسی و پلانگذاری بوده که این پروسه طبق پلان های دست داشته دوام دارد .
بمنظور ارتقای ظرفیت های کاری ، کارمندان همچنان بمقصد توسعه و انکشاف علوم جدید نقشه برداری و تکنالوژی مرتبط به آن یک تعداد از کارمندان و انجینیران طبق پلان به بورس های کوتاه مدت ، میان مدت و بورس های تحصیلی از طریق این ریاست تنظیم و به کشور های دوست اعزام شده اند که جذب بورس ها و اعزام کارمندان ، شامل پلان استراتیژیک این ریاست بوده و ادامه دارد .