اداره

تاریخچه مختصر اداره عمومی جیودیزی وکارتوگرافی

قبل از ایجاد و تاسیس اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی یا (AGCHO)  کدام موسسه به خاطر پیش برد امورسروی و نقشه براداری در کشور ما وجود نداشت البته تمام نقشه ها به شکل کروکی بدون اساسات جیودیزیکی که  ماهیت نظامی داشت در مدیریت خریطه درچوکات وزارت دفاع تهیه و ترتیب میگردید بعد ها با گذشت زمان به منظور انکشاف پروژه های عام المنفعه ضرورت بیشتر به نقشه های مقیاس بزرگ احساس گردید. به اساس این منظور مکتب توپوگرافی به سویه بکلوریای مسلکی برای اولین بار درسال (1334) هـ ش درکشور عرض وجود کرد. که دراین صورت با فراغت اولین دوره فارغ التحصیلان مکتب مذکور اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی فعلی تحت نام مؤسسه کارتوگرافی به تاریخ 21 میزان سال (1337)هـ ش بر حسب فیصله جلسه عالی شورای وزیران وقت در چوکات صدارت اعضمی تاسیس گردید و به فعالیت آغاز نمود.

با تاسیس موسسه کارتوگرافی تهیه نقشه های توپوگرافی سراسر افغانستان در کابینه حکومت وقت بحث گردید که به اساس آن نقشه برداری افغانستان با دوکمپنی قرار داد گردید.

 1. کمپنی فیرچایلد امریکا
 2. کمپنی تخنواکسپورت شوروی سابق

که قسمت های جنوب افغانستان توسط کمپنی فیرچایلد امریکائی نقشه برداری گردید و قسمت های شمال افغانستان توسط کمپنی تخنواکسپورت شوری سابق نقشه برداری گردید.

به این اساس بین سالهای 1960 الی 1964 میلادی نقشه های توپوگرافی افغانستان به مقیاس 100/1 هزار ، 250/1 هزار و 50/1 هزار تهیه گردید که در آغاز کار دیتم ارتفاعی از بحیره بالتیک و دیتم افقی از نقطه هرات نارد که به اساس رصدات استرانومی تثبیت شده بود آغاز گردید که الپسوئید آن هایفرد انترنشنل و پروجکشن آن ( UTM ) بود.

در موسسه کارتوگرافی امور توپوگرافی ساحات کوچک و توپوگرافی مقیاس بزرگ توسط تخته ، سه پایه و سایطرول به پیش برده میشد واز آن مقیاس 10000/1 الی500000/1 امور جیودیزی به خصوص لیول و ترانگولیشن به طور درست و اساسی آغاز گردید.

 

دیدگاه ماموریت ، مقصد و اهداف اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی

 1. اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی به عنوان یک مرکز ملی نقشه و اطلاعات جغرافیائی خدمت مینماید البته با هم آهنگی با سایر ارگانهای دولتی و سکتور های خصوصی به خاطر تهیه نقشه ها ومعلومات در مورد زمین به طور مؤثر کار نموده و همیشه در جهت عرضه خدمات به خاطر ترقی افغانستان فعالیت مینماید.
 2. انکشاف ریفرنس سیستم جیودیزیکی دولتی جهت خدمت به مقاصد عملی و تحقیقاتی به خاطر یک ریفرنس سیستم اطلاعات جغرافیائی در افغانستان .
 3. تهیه و عرضه خدمات و انتقال نقشه های ابتدائی و اطلاعات کلیدی جغرافیائی را انجام میدهد.
 4. ایجاد هم آهنگی و استندرد سازی اطلاعات جغرافیائی را در مفاهمه با تمام مراجع ذیربط به خاطر استفاده مطلوب از منابع برای نقشه برداری و ترقی افغانستان انجام میدهد.

سازمان و ماموریت :- 

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی یک سازمان دولتی است که مسؤل ایجاد توسعه شبکات جیودیزیکی(پلانی ، ارتفاعی و گراویمتری) نقشه برداری و امورات کدستری ، دیتابیس ها ، اندکس نقشه جات معلومات در باره معلومات از تمام ارگان های دولتی و غیر دولتی می باشد که در جهت پیشبرد بازسازی همه جانبه در سطح مملکت بوده که مشکلات تمام نهادهای دولتی را در رابطه به انواع نقشه جات مختلف المرام و مختلف المقیاس پلان ها و فوتوپلانها سروی های جودیزیکی و کدستری مرفوع سازد.

این اداره در حال حاضر داراری چهار ساحه کاری ذیل می باشد.

 1. سروی های جیودیزکی
 2. نقشه برداری مقیاس بزرگ
 3. نقشه برداری وتوپوگرافی
 4. میتادیتای ارگان های دولتی و غیر دولتی

اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی میتواند که کارهای زیادی را درروند زیربنای اطلاعات مکانی افغانستان سهم بگیرد و از آن نفع ببرند.

 

وظایف اساسی اداره :

 • پلانگذاری وپیشبرد امور توپو جیودیزی ، کارتوگرافی و GIS
 • تنظیم و انکشاف امور عکسبرداری هوائی .
 • تهیه وطبع نقشه های توپوگرافی ، فیزیکی ، سیاسی ، توریستیکی ، جغرافیائی ، تیماتیکی و پلانها به منظور رشد اقتصاد ملی.
 • تهیه اتلس های ملی ،معارف و تیماتیکی.
 • تدارک و تهیه سامان آلات فنی جیودیزی ، کارتوگرافی وسایر  مواد ولوازم مورد ضرورت .
 • تهیه نقشه ها ، فوتو های هوائی ، پلان هیا وسایر مواد جیودیزیکی طرف ضرورت ادارا ت دولتی ، غیر دولتی وسایر مشتریا ن.
 • تربیه کدر های فنی .
 • تنظیم امور تشکیلاتی
 • تسوید مقررا ت ودستورالعمل های علمی ، تخنیکی وطرز العمل های وظایف تخنیکی.
 • تدویر سیمینار ها کنفرانس های علمی وتخنیکی.
 • تنظیم فعالیت های عرضه خدمات معلوماتی وامور زیربنا ی اطلاعات مکانی در کشور .
 • تامین تخنیک بیخطر.
 • همکاری علمی وتخنیکی با ادارات ذیربط
 • پیشبرد امور تخنیکی و فنی امور تعیین سرحدات ملی و بین المللی.