ریاست دفتر

ریاست دفتر ریاست های دفتر در ادارات دولتی جایگاهی خاصی داشته در حقیقت ستون فقرات یک اداره را تشکیل میدهد و پل ارتباطی بین وزارت ها و مقامات ذیصلاح وادارات دولتی میباشد . این ریاست فعالیت خویش را مستقیماً تحت نظر شخص اول اداره انجام و یکی از ریاست های کلیدی و اساسی محسوب میشود که وظایف ذیل را دارا میباشد : تکثیر مصوبات ، احکام ، فرامین و فیصله های کابینه ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و شورای وزیران بریاست های مربوط . تکثیر احکام و هدایات مقام اداره عمومی بریاست های ذیربط . اخذ گزارش از ریاست های ذیربط حسب هدایت مقام اداره بمنظور اجراأت متوقعه . پیشنهاد  تمامی سفر های خارجی مقامات مربوط بمقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان که غرض امورات رسمی و کاری به خارج سفر مینمایند . ترتیب و تنظیم جلسات هیئت رهبری اداره منحیث منشی مجلس و ابلاغ تصاویب به شعبات ذیربط اداره . رهبری از امور فعالیت های واحدهای دومی در ولایات . ارایه گزارش از چگونگی تطبیق مصوبات کابینه و شورای وزیران بمقامات مربوطه . استقامت دادن جمیع مکاتیب که به اداره وارد میگردد. نشر مجله جیوماتیک و بروشور فنی ومسلکی. بنابر ماهیت کاری اداره همکاری با اورگان های امنیتی  . اگر به تاریخچه این ریاست نظر بی افگنیم در میابیم که دراوایل بنام مدیریت عمومی تحریرات به فعالیت آغاز نمود و متعاقباً بنام مدیریت عمومی اسناد وارتباط ودرسال 1371بنام ریاست دفتر شامل تشکیل گردیده است.